Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die EggxClusiveScooters verwerkt van haar klanten.

Indien je zaken doet met EggxclusiveScooters of om een andere reden persoonsgegevens aan EggxclusiveScooters verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

EggxClusiveScooters, Heilweg, Duiven, KVK no. 73939420
De eigenaar is bereikbaar via +31613173948 of via  info@eggxclusivescooters.com

2. Welke gegevens verwerkt EggxClusiveScooters en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 EggxClusiveScooters verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Verwerking van de orders, sturen van e-mail.
a) je naam, adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van EggxClusiveScooters;
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met EggxClusiveScooters en je te informeren over de ontwikkelingen van EggxClusiveScooters

E-mail berichtgeving (opt-out):

EggxClusiveScooters gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van EggxClusiveScooters te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de e-mail.

3. Bewaartermijnen

EggxClusiveScooters verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft EggxClusiveScooters passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt EggxClusiveScooters gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van EggxClusiveScooters kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EggxClusiveScooters zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met EggxClusiveScooters via info@eggxclusivescooters.com

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop EggxClusiveScooters je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@eggxclusivescooters.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.